Lirik Lagu Baauer - Harlem Shake

Lirik Lagu Baauer - Harlem Shake. Lirik Lagu Baauer - Harlem Shake.

Con los terroristas
Ey shake
Ey shake
ey ey ey ey
Shake ta ta
And do the harlem shake
Ey shake ey

Shake shake
Ey
Shake shake shake
Con los terroristas
Ey Con los terroristas
Ey ey

Lirik Lagu Baauer - Harlem Shake